Autoritzacions

PROTECCIÓ DE DADES

Des de la nostra escola bressol, volem informar-vos que les dades personals que introduïu en aquest document, s'incorporaran als nostres sistemes informàtics i documentals, conforme amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD 2016/679. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar o amb les obligacions legals. Les dades només seran comunicades a tercers quan existeixi una obligació legal o bé a encarregats del seu tractament per la gestió de la pròpia empresa. La finalitat del tractament de les vostres dades serà: • Inscriure els infants i les famílies a l’escolarització al nostre

DRETS D'IMATGE

D’altra banda, volem informar-vos que la nostra escola bressol disposa d'una plana web i també de mitjà de reproducció digital. Aquest fet comporta que la imatge dels alumnes estigui present a la xarxa. Donat que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l'art. 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es fa necessari que, prèviament a la publicació a la pàgina web del nostre centre docent d'imatges dels alumnes, a part d’altres xarxes socials, s'hagi d'haver obtingut el consentiment vostre, és a dir, dels pares, mares o tutors legals. Per aquest motiu lliurem la sol·licitud d'autorització informant-vo

INFORMACIÓ A TRAVÉS D'APLICACIÓ MÒBIL

Recordar el compromís de fer un bon ús d’aquestes eines i respectar als integrants del grup, així com la importància de no compartir dades personals, fotografies, etc d’aquest grup en altres àmbits fora de l’escola bressol.

INFORMACIÓ A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC

SORTIDES ESCOLARS

Dins la programació escolar hi ha previstes moltes excursions que requereixen transport o activitats a peu, totes elles donant lloc fora del recinte escolar. L’escola informa mensualment d’aquestes, tot i que també en poden sorgir de manera improvisada. Així doncs,

Com a *