Administració de medicaments

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que el pare, mare o tutor legal aprotin un informe mèdic on consti el nom de l'alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d'administració

Aquest haurà de ser entregat cada vegada que hi hagui quelcom nou

Així mateix, la família ha d'aportar una autorització on es demani, a la directora del centre educatiu, l'administració al fill o filla del medicament prescrit d'acord amb les pautes que consitn en l'informe esmentat i se n'autoritzi l'administració als professionals del centre.

El següent formulari conmés caldrà emplenar-se en el moment de la inscripció

Com a

Sol·licito que li sigui administrada la medicació de la qual aporto l'informe mèdic on consten: les dades del meu fill/a, el nom del medicament i la pauta d'administració. Dono autorització a qualsevol persona de l'equip educatiu de Patufets perquè li administri, sempre i quan segueixi les indicacions del pediatre i de la família. Per altre banda hi ha productes que queden exclosos de la normativa de sanitat dins l'escola, com són els productes de cosmètica i d'homeopatia, de les quals dono consentiment perquè l'escola en pugui administrar lliurement, són els següents: